W ce­lu wda­nia głó­wek rę­ka­wów na­le­ży szyć dłu­gim ście­giem po pra­wej i le­wej stro­nie za­zna­czo­nej li­nii szwu. Na po­cząt­ku i końcu szwu zo­sta­wić wy­sta­ją­ce ka­wał­ki nit­ki dł. 5 cm. Na ra­zie ich nie ścią­gać.
Rę­kaw przy­piąć pra­wą stro­ną do pra­wej pod­kro­ju. W tym ce­lu naj­pierw przy­piąć szew rę­ka­wa na wy­so­ko­Ści szwu bocz­ne­go. Na przo­dzie spiąć ze so­bą ma­łe po­przecz­ne kre­ski na pod­kro­ju pa­chy i na rę­ka­wie. Gór­ną po­przecz­ną kre­skę na rę­ka­wie przy­piąć na szwie ra­mie­nia. Na do­le w za­okrą­gle­niu pa­chy rę­kaw na­le­ży gład­ko przy­piąć do pod­kro­ju, tzn. nie wda­wać ani pod­kro­ju, ani rę­ka­wa.
W ob­sza­rze ra­mion wdać głów­kę rę­ka­wa, w tym ce­lu ścią­gnąć spodnie nit­ki szwów po­moc­ni­czych na ta­ką dłu­gość, aby rę­kaw pa­so­wał do pod­kro­ju. Rów­no­mier­nie roz­ło­żyć marsz­cze­nie. Przy­fa­stry­go­wać rę­kaw, szy­jąc od stro­ny rę­ka­wa. Przy­mie­rzyć ubiór, aby spraw­dzić, czy rę­ka­wy do­brze
le­żą. Je­śli to ko­niecz­ne, przy­szyć na ra­mio­nach po­dusz­ki. Przy­szyć rę­kaw, szy­jąc obok li­nii fa­stry­gi od stro­ny rę­ka­wa i za­czy­na­jąc na szwie rę­ka­wa.
Roz­pra­so­wać wda­ny ma­te­riał, nie na­cią­ga­jąc rę­ka­wa i pod­kro­ju. Za­pa­sy ująć ra­zem, a na­stęp­nie ob­rzu­cić. Na gó­rze za­pa­sy uło­żyć w rę­kawie.