ABC pra­cy z wy­kro­jem 

• Z wy­ka­zu czę­ści wy­kro­ju, za­wsze znaj­du­ją­ce­go się przy opi­sie wykonania modelu, do­wiesz się, na któ­rym ar­ku­szu (A–D) znaj­dziesz wy­bra­ny wy­krój, ja­kim ko­lo­rem jest ozna­czo­ny (czer­wo­ny, nie­bie­ski, zie­lo­ny lub czar­ny), ja­kie li­nie kon­tu­ro­we ma­ją po­szcze­gól­ne roz­mia­ry oraz ja­kie nu­me­ry ma­ją poszczególne czę­ści wy­kro­ju.

Na brze­gu ar­ku­sza znaj­dziesz nu­me­ry po­moc­ni­cze w tym sa­mym ko­lorze co wy­krój. W linii prostej pod lub nad danym numerem pomocniczym znajdziesz oznaczoną nim część wykroju.

 Prze­ry­suj części wykroju na przezroczysty papier do kopiowania, al­bo pod­łóż od spodu materiał i spe­cjal­ny kolorowy pa­pier do ko­pio­wa­nia, a następnie prze­cią­gnij po li­niach wy­kro­ju radełkiem lub za­okrą­glo­nym koń­cem dru­tu do ro­bó­tek. 

• Na od­ry­so­wa­ny wy­krój prze­nieś tak­że wszyst­kie opi­sy i punk­ty za­miesz­czo­ne na ar­ku­szu wy­kro­jów, do­ty­czą­ce da­ne­go mo­de­lu. Po­rów­naj prze­ry­so­wa­ne czę­ści wy­kro­ju z ry­sun­ka­mi za­miesz­czo­ny­mi przy opi­sie szycia w WYKAZIE CZĘŚCI WYKROJU.

Nie­któ­re ozna­cze­nia, np. kie­sze­nie al­bo śro­dek przo­du, prze­no­si się na materiał fa­stry­gą, aby by­ły wi­docz­ne rów­nież na pra­wej stro­nie ma­te­ria­łu.

• Do­dat­ko­wy wy­krój jest za­zna­czo­ny na ró­żo­wo, dzię­ki cze­mu szyb­ko znaj­dzie­my go na ar­ku­szu.

 

In­ne wska­zów­ki po­moc­ne w szy­ciu 

 Wy­kro­je „Bur­dy” nie ma­ją za­pa­sów na szwy i pod­ło­że­nie. Ra­dzi­my więc do­da­wać za­pa­sy: 1–2 cm na szwy, 2–5 cm na pod­ło­że­nie. Do­kład­niej­sze wy­mia­ry po­da­ne są przy każdym opi­sie mo­de­lu. Części wykroju, których nie ma na arkuszu, lecz należy je skroić zgodnie z podanymi wymiarami, mają już wliczone zapasy.

• Zu­ży­cie ma­te­ria­łu sza­cu­je­my na pod­sta­wie wska­za­nej w in­struk­cji tka­ni­ny. In­na sze­ro­kość ma­te­ria­łu zmie­ni od­po­wied­nio je­go zu­ży­cie. De­cy­du­je o tym też wzór ma­te­ria­łu. Za­leżnie od ro­dza­ju wzo­ru na­le­ży ukła­dać czę­ści w jed­ną stro­nę, bądź też w dwóch kie­run­kach (co zmniej­sza zu­ży­cie tka­ni­ny).

 Plan ukła­du wy­kro­ju przy opi­sie wy­ko­na­nia po­ka­zu­je naj­ko­rzyst­niej­sze uło­że­nie czę­ści wy­kro­ju na wska­za­nym ma­te­ria­le. Ma­te­riał na­le­ży uprzed­nio zło­żyć pra­wą stro­ną do środ­ka. 

 Li­nię zło­że­nia wska­zu­je słów­ko „Stof­fbruch”, brze­gi fa­brycz­ne zaś – „We­bkan­ten”. Je­że­li kro­imy z po­je­dyn­czej war­stwy tka­ni­ny, pra­wa stro­na znaj­du­je się zawsze na wierz­chu.

 Wszystkie pa­pie­ro­we czę­ści wy­kro­ju, któ­re na­le­ży uło­żyć na ma­te­ria­le wierz­chem (opi­sa­ną stro­ną) do spodu, za­zna­czo­ne są na pla­nie ukła­du wy­kro­ju prze­ry­wa­ną li­nią.

 Sza­ry ko­lor na pla­nie ukła­du wy­kro­ju wska­zu­je, któ­re czę­ści na­le­ży wzmoc­nić wkła­dem.