§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu „Wygraj nożyczki Fiskars” na profilu Facebook Burda.pl zwanego dalej "Konkursem" jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574730. Kapitał zakładowy Spółki 44.691.450,00 PLN, REGON 93105171000000, NIP PL8971411483, zwana dalej "Organizatorem".
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu serwisu Burda Polska prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/burdapolska/ dalej zwanym "Profilem Organizatora", na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w terminach i z nagrodami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach o poszczególnych Konkursach, publikowanych każdorazowo na Profilu Organizatora.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Profilu Organizatora.
5. Następującym pojęciom używanym w Regulaminie oraz w poszczególnych ogłoszeniach należy nadawać znaczenie określone poniżej:
a) Konkurs - konkurs organizowany w dniu 08.03.2018 roku, za pośrednictwem Profilu Organizatora, adresowany do użytkowników Profilu Organizatora, polegający na opublikowaniu nie więcej niż jednego komentarza z odpowiedzią konkursową pod postem konkursowym, znajdującym się na Profilu Organizatora.
b) Ogłoszenie o konkursie - publikowane na Profilu Organizatora zaproszenie do udziału w Konkursie, zawierające w szczególności: Datę konkursu, Rozpoczęcie Konkursu, określenie Nagród w Konkursie;
c) Data konkursu - określenie ram czasowych Konkursu, w których uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie;
d) Nagrody – 10 sztuk nożyczek Fiskars. Jeden laureat otrzyma jedną sztukę nożyczek.
e) Zwycięzcy - 10 Uczestników Konkursu, którzy dali najbardziej oryginalny i kreatywny komentarz z odpowiedzią pod postem konkursowym w sposób określony Regulaminem. Jeden Uczestników Konkursu otrzyma jedną sztukę nożyczek Fiskars;
f) Odbiór nagrody – nagroda zostanie wysłana pocztą na wskazany adres, redakcja skontaktuje się z laureatem za pośrednictwem Facebooka z prośbą o przesłanie danych do wysyłki nagrody.
g) Dzień zamknięcia konkursu - dzień oraz godzina, do kiedy uczestnicy mogą nadsyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu muszą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto w serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.
5. Określenie siebie jako "fana" Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Organizatora.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić kreatywnej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe „Opisz najbardziej kobiecą kreację spod Twoich nożyczek”. Każdy z 10 Autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi wygra po jednej sztuce nożyczek Fiskars.
2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana będzie jedynie odpowiedź konkursowa zapisana jako pierwsza na Profilu Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.
3. Poprzez opublikowaniu odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie i akceptuje Regulamin.
4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej/odpowiedzi, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator, z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w ramach usprawiedliwionego celu administratora dla potrzeb marketingu produktów i usług własnych Organizatora. O ile Uczestnik wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione Partnerom Organizatora (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy) w celach marketingowych oraz może otrzymywać informacje handlowe drogą elektroniczną lub przy pomocy telemarketingu. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu wobec udostępniania danych Partnerom Organizatora.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy kreatywnie odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 Zwycięzców, którzy udzielili najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jury może wyłonić Zwycięzców w liczbie mniejszej niż liczba Nagród wskazana w Ogłoszeniu o konkursie. Uczestnikom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 Regulaminu.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator w Dniu zamknięcia konkursu zawiadomi Zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz o zasadach Odbioru nagrody poprzez prywatną wiadomość za pomocą Facebooka.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są rzeczy określone w Ogłoszeniu o konkursie.
2. Nagrody konkursowe będą wysłane pocztą, o której mowa §4 ust. 4 Regulaminu.
3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu w ciągu 1 miesiąca od Dnia zamknięcia Konkursu, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Burda Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa z dopiskiem "REKLAMACJA Fiskars Burda.pl" oraz dopiskiem wskazującym nazwę Konkursu. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach wskazanych w par. 3 ust. 4 powyżej.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację w …………, imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
§ 8. Postanowienia końcowe.
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.